Schwarzenegger Terminates Sewage Dumping by Cruise Ships in California Waters