Do great whites need more help to survive?

Do great whites need more help to survive?
Source: San Diego Union-Tribune
Agosto 20, 2012