Parlament Europejski g?osuje za zrównowa?on? przysz?o?ci? rybo?ówstwa na Morzu Ba?tyckim | Oceana

Parlament Europejski g?osuje za zrównowa?on? przysz?o?ci? rybo?ówstwa na Morzu Ba?tyckim

Press Release Date: March 31, 2015

Location: Madrid

Contact:

Anna Baxter | email: abaxter@oceana.org
Anna Baxter

Oceana z zadowoleniem przyjmuje decyzj? o wieloletnim planie zarz?dzania rybo?ówstwem na Ba?tyku i wzywa Rad? Ministrów UE by posz?a w ?lady Komisji Rybo?ówstwa

Dzi? pos?owie Komisji Rybo?ówstwa Parlamentu Europejskiego g?osowali w Brukseli nad wieloletnim planem zarz?dzania rybo?ówstwem na Morzu Ba?tyckim, pierwszym wieloletnim planem w UE stworzonym na podstawie nowej wspólnej polityki rybo?ówstwa (WPRyb). Rol? planu jest zarz?dzanie g?ównymi komercyjnymi stadami dorsza, szprota oraz ?ledzia. Zawiera te? zasady post?powania z przy?owem niektórych gatunków ryb p?askich. Parlament Europejski ma jeszcze zatwierdzi? podczas posiedzenia plenarnego, które odb?dzie si? pod koniec kwietnia,  raport pos?a Jaros?awa Wa??sy dot. wieloletniego planu zarz?dzania rybo?ówstwem na Ba?tyku.

„Politycy s? zobowi?zani przez prawo UE do odbudowy zasobów ryb. Plan zaproponowany przez Komisj? Europejsk? nie by? kompletny, jednak pos?om PE uda?o si? go ulepszy?. Teraz kolejny krok nale?y do Rady Ministrów UE, która musi zapewni?, ?e plan wdro?y cele WPRyb, uwzgl?dni najnowsze doradztwo naukowe i jest zgodny z przepisami UE w zakresie ochrony ?rodowiska, takimi jak dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej”, powiedzia? Lasse Gustavsson, dyrektor zarz?dzaj?cy Ocean? w Europie. „Nie mo?emy traci? wi?cej czasu; plany wieloletnie s? w stanie zapewni? wi?cej ryb i stanowisk pracy w sektorze rybo?ówstwa, jak równie? polepszy? ochron? ?rodowiska”.

Oceana’s Comments on the Commission proposal on a multi-annual fisheries management plan for cod, sprat and herring in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks

Parlament Europejski zdecyduje jutro o nowym wieloletnim planie zarz?dzania rybo?ówstwem na  Morzu Ba?tyckim (30 3 2015)